سرمایه گذاری کوتاه مدت(بانک ملی)

سرمایه گذاری کوتاه مدت(بانک ملی)

تعریف حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

 به حسابی اطلاق می گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را مطابق آیین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید.

 هر شخصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده یا حکم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر شده باشد می توانند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت، وصایت یا قیومیت آنان باشند این نوع حساب را با حداقل مبلغ ۰۰۰ر۵۰ ریال افتتاح نمایند.

در حال حاضر دو نوع حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و کوتاه مدت ویژه (در قالب ۳، ۶ و ۹ ماهه) در بانک ملی افتتاح می شود: 

شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

 این حساب قابل افزایش یا کاهش می باشد ولی چنانچه در لحظه ای از شبانه روز به زیر ۰۰۰ر۵۰ ریال برسد حساب مذکور از شمول تخصیص سود خارج شده و برقراری مجدد آن مستلزم تامین حداقل مبلغ فوق الذکر و استمرار آن بمدت 30 روز دیگر پس از تاریخ تامین می باشد.

 نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی درحال حاضر ۱۰ درصد می باشد .

 به منظور احتساب سهم سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت با داشتن گردش عملیات مختلف کمترین مانده حساب در روز در نظر گرفته می شود و مجموع سودهای روزانه سپرده در ماه ( با تعداد روزهای واقعی درماه ) سود متعلقه به آن ماه را مشخص می نماید.

  تعداد روزهای واقعی سال × 100 / نرخ × کمترین مانده روز = سود روزانه مجموعه سودهای روزانه = سود علی الحساب ماهانه

 نظر به اینکه کمترین مانده روز افتتاح و انسداد صفر می باشد لذا به روزهای مذکور سودی تعلق نمی گیرد سودهای علی الحساب اول هر ماه واریز می گردد.

  شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۳، ۶، ۹ماهه

 مبلغ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در طول دوره سپرده گذاری ثابت بوده و قابل افزایش و یا کاهش نمی باشد.

 این نوع سپرده ها به پدر ، مادر و فرزندان قابل انتقال می باشند.

 پرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه توسط بانک ملی ایران تعهد می گردد.

 سه ماهه ویژه "12 درصد " شش ماهه ویژه " 13 درصد و " نه ماهه ویژه " 14 درصد (سالانه) اعلام می گردد. بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در شرایط و نرخ سپرده های مذکور ، مراتب متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

 سپرده های مذکور در سررسید و در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذار ، برای دوره های معادل بعدی تمدید می گردند و از تاریخ تمدید شامل شرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه جدید خواهند بود.

 بانک با قبول درخواست مشتری ، سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه را در مقاطع ماهانه به حسابی که سپرده گذار معرفی می نماید واریز خواهد نمود.

 سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه قابلیت افتتاح به صورت فقراتی ( مضربی از ۰۰۰ر۵۰ ریال ) را دارند.

 در صورتیکه سپرده های مزبور قبل از یک ماه  برداشت شود سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.

 به هنگام بسته شدن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (قبل از سررسید) مسئولین ذیربط در واحدها باید ضمن خروج برگ سپرده از سوابق مربوطه نسبت به محاسبه برگشت سود سپرده و دریافت آن از مشتری اقدام نمایند.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “سرمایه گذاری کوتاه مدت(بانک ملی)”

قالب وردپرس